Wyzwania obliczeniowe zadań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych

Piotr Sielicki
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań

Streszczenie
Wykład dotyczy podstawowych wyzwań konstrukcyjno-inżynierskich, a w szczególności obliczeniowych związanych z oceną bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych oraz bezpieczeństwa ludzi w wyniku nadzwyczajnych, jednostkowych oddziaływań zewnętrznych np. wybuch gazu lub materiałów pirotechnicznych. W światowej literaturze można wyodrębnić mnogie opracowania związane z ww. zjawiskami. Są one prezentowane w krajach, w których powszechnie są stosowane odpowiednie normy i przepisy określające metodologię analizy oraz oceny tych nadzwyczajnych obciążeń. Zasadnicza treść wykładu prezentuje wybrane przykłady analiz komputerowych, wykonanych przez autora, które stanowiły wyzwanie z punktu obliczeniowego a także oceny wiarygodności otrzymywanych wyników. W kilku zadaniach liczba stopni swobody przekraczała 10e6 przy czym czas całkowania explicit wymagał kroku wielkości 1e-13 sekundy. Dodatkowo, fragment prezentacji został poświęcony wybranym weryfikacjom poligonowym, podczas których analizowano cześć występujących zjawisk w oparciu o rzeczywisty eksperyment.