Wykorzystanie metod eksperymentalnych i symulacji komputerowych do określenia właściwości materiałów przy dużej prędkości deformacji

Tomasz Jankowiak
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań

Streszczenie
Wykład dotyczy wykorzystania metod eksperymentalnych oraz symulacji komputerowych do określenia właściwości materiałów przy dużej prędkości deformacji. W budownictwie i inżynierii stosuje się różne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, których właściwości decydują o zachowaniu struktury w sytuacjach ekstremalnych, na przykład podczas uderzenia w elewację fali spowodowanej wybuchem. Najważniejszą rolę odgrywają jednak ich właściwości dynamiczne. Celem tego wykładu jest zwrócenie uwagi słuchaczy na różnorodne wyzwania związane z określaniem dynamicznych właściwości materiałów oraz na specyfikę wykonywania testów dynamicznych. Na kilku przykładowych testach eksperymentalnych oraz ich realistycznych symulacjach komputerowych pokażę, w jaki sposób należy odczytywać ich wyniki. Sprzężenie obu metod umożliwia uwzględnienie tych czynników, które nie powinny zostać pominięte podczas badań.