Aktualne zagadnienia badawcze w nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok

Wojciech Witkowski

W referacie zostaną omówione podstawowe fakty dotyczące aktualnego stanu badań w zakresie nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok, w której szóstym parametrem jest obrót prostopadły do powierzchni podstawowej powłoki. Model kinematyczny powłoki jest równoważny powierzchni Cosseratów. Charakterystyczną cechą sformułowania jest asymetria membranowych miar odkształceń i krzywizn. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione podstawy i rys historyczny. Następnie zaprezentowane zostaną aktualnie prowadzone badania dotyczące formułowania i implementacji 4-węzłowych elementów skończonych, w których dąży się do ograniczenia wpływu efektu blokady numerycznej. Przedstawione zostaną także efekty pracy nad formułowaniem praw materiałowych uwzględniających brak symetrii miar naprężeń w odniesieniu do laminatów i materiałów FGM.